lt
Administracija
Administracija
Buhalterija
Gamyba
+370 612 60999 I-V 08:00 - 17:00
+370 626 38272 I-V 08:00 - 17:00
+370 686 82260 I-V 08:00 - 17:00

Projektai

Energijos vartojimo mažinimo nustatymo projektas

UAB „Granulės“ vykdo iš dalies ES finansuojamą projektą “ Energijos vartojimo mažinimo nustatymo projektas“  2018 m. UAB „GRANULĖS“ baigs įgyvendinti iš dalies Europos Sąjungos Regionines plėtros fondo lėšomis finansuota projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-02-0006 „Energijos vartojimo mažinimo nustatymo projektas“. Šis projektas buvo vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmu programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių ištekliu energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę.  Nurodytam projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Projekto biudžetas: 14.000 EUR, Europos Sąjungos paramos lėšos: 8.400 EUR. UAB „GRANULĖS“– viena pirmaujančių savo sektoriaus gamybinių įmonių. Ženklią sąnaudų dalį sudaro energijos išlaidos. Projekto tikslas: energijos vartojimo įmonėje mažinimas. Projekto uždavinys: energijos vartojimo apimčių įmonėje identifikavimas, energijos vartojimo mažinimo galimybių nustatymas, priemonių įmonės energijos efektyvumui didinti numatymas. Projekto rezultatas bus parengta energijos vartojimo audito ataskaita. Auditas pagristas įrenginių ir sistemų kiekybiniu energijos sąnaudų ir nuostoliu įvertinimu, atlikus detalią jų analize. Auditas apima ir atskirų energijos taupymo priemonių ekonomini vertinimą vadovaujantis “Energijos, energijos ištekliu ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika”.  Projekte numatyta, kad atlikus energijos vartojimo auditą įmonėje, bus pasiūlyta įdiegti priemones, procesus ar technologijas, tausojančius energiją ir gamtinius išteklius, atliekant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014. Įdiegtų energijos vartojimo mažinimo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių dėką augs įmonės produktyvumas bei konkurencingumas, mažes gamybos kaštai, o tai duos įmonei tiesioginė nauda ne vienerius metus.

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas

Siekiant labiau užtikrinti ir atitikti aplinkosauginius reikalavimus bei nuolat augančius klientų porekius UAB „Granulės“ suplanavo netechnologines ekoinovacijas. Projekto pavadinimas „Netechnologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Granulės“. Projekto NR. 03.3.2-LVPA-K-832-02-0002 Projekto tikslas yra užtikrinti UAB „Granulės“ netechnologinių ekoinovacijų įdiegimą. Siekiama užtikrinti sklandų įmonės procesų funkcionavimą, šiuos procesus standartizuojant aplinkosaugos vadybos sistema ISO 14001. Tikimasi, kad tai padės bendrovei identifikuoti ir spręsti aplinkosaugos problemas. Įvertinus dabartinę situaciją, bendrovė nustatė, jog siekiant padidinti įmonės konkurencingumą, veiklos efektyvumą, pardavimų apimtis, būtina užtikrinti sklandų įmonės aplinkosauginių procesų funkcionavimą. Šiam tikslui ir būtina įdiegti ir sertifikuoti aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001 bei atlikti aplinkosaugos auditą. Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas ir aplinkosaugos auditas leidžia sumažinti neigiamą veiklos procesų poveikį aplinkai, padeda sutaupyti resursus ir patvirtina, jog įmonės gamyba vystoma laikantis aplinkai mažiau kenksmingų principų. Taip pat padeda atitikti taikomus įstatymus, reglamentus ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus bei įpareigoja nuolat gerinti minėtus aspektus. Projekto išlaidų suma yra 14551,10 Eur. Finansavimas yra 7275,55 Eur. Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.